Proceedings

  1. Vu, T.L.A., Ngo, T.T.H., Le, A.P., Hoang, L.L., 2018. Applying the SWOT method to select the plan to treat dioxin contaminated soil at Bien Hoa airbase, Dong Nai Province. Proceedings of the Conference on Earth Sciences and Natural Resources for Sustainable Development (ERSD 2018). Transport Publishing House, Hanoi, Vietnam. ISBN: 978-604-76-1753-1

  2. Ngo, T.T.H., Tran, T.V., Paul, T. and Nguyen, H.M., 2015. Effectiveness of vetiver grass in phytostablization and/or phytoremediation of dioxin-contaminated soil at Bien Hoa airbase, Viet Nam – An overview and preliminary result. Proceedings of the Sixth International Conference on Vetiver (ICV-6), 5th – 8th May 2015, Danang, Vietnam, 11p.

  3. Ngo, T.T.H., Do, D.H. and Tran, M.T., 1998. Qualitative composition of phytoplankton in environments fertilized with Night soil, N+P and N+P+Ca. Proceedings of the National Workshop on Aquaculture. Research Institute for Aquaculture No.1, Ministry of Fisheries, September 29-30. Pp 455-459.

  4. Ngô Thị Thúy Hường1*, Trần Thị Lan Anh (2020). Ô nhiễm kim loại vết tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy và những mối nguy hại tiềm tàng đối với sức khỏe cộng đồng. Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, 93 (12-2020), 94-98.

  5. Nguyễn Thùy Liên, Bùi Thị Thúy, Đỗ Thị Yến Ngọc, Cao Thị Hường và Ngô Thị Thúy Hường (2020). Đánh Giá Sự Phát Triển Của Vi Tảo Dưới Tác Động Của Ánh Sáng Đèn Tại Hang Sửng Sốt, Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Hội thảo CRES 2020: Môi trường và phát triển bền vững, 332-340.

  6. Nguyễn Đình Tạo, Nguyễn Xuân Huấn, Trần Trung Thành, Nguyễn Thị Hạnh Tiên, Nguyễn Thành Nam, Bảo tồn các giá trị của khu hệ cá hồ Hòa Bình, số 10 năm 2021 (http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-10-2021.aspx)